درباره ما

در سال 85 پس از بيست سال فعاليت در امور فروش و توزيع داروهاي دامي و به دنبال تغيير سياست هاي سازمان دامپزشكي، شركت دامينه مهرگسترسپاهان توسط آقاي دكتراكبر بزرگزاد و با همكاري جمعي از داروخانه داران استان اصفهان تاسـيس گرديد.اين شـركت در بدو تاسيس به عنوان نماينده فروش دارويي شركتهاي داملران،رازك،سـپيده دهدشت وگلپاد معرفي گرديد و به دنبال آن شركتهاي داروپخش،ابوريحان‌،زوفاپرنيان،آفرين دارو،فارمازند،پسوك،كيميافام،آفاق،فاضل درخشان، ايمن پخش راستين،پرسا، سبزدشت، داميارجامع ، پروويمي، دارساوين پارس، زوبين زرين ، سپيد دارو دليجان، شهيدقاضي، غزال شيمي،ماه ميترا، نيزجهت پخش توليدات خود با شركت دامينه قرارداد امضاءنمودند.
با توجه به اينكه تمامي شركاء شركت،داروخانه هاي دامپزشكي سراسراستان مي باشند،شركت دامينه مهرگسترسپاهان تبديل به مجموعه كاملي از توليدكننده،واردكننده،پخش و فروش دارو تبديل گرديد كه شايد نمونه آن را نتوان يافت.

مدير عامل و رئيس هيئت مديره:دكتر اكبر بزرگزاد
مسئول فني:دكتر محمدعلي آرامفر
مدير مالي:آقاي سعيد خردمند
مدير اداري: بهناز جعفرپور
بخش ويزيت:
دكتر محمدعلي آرامفر(كيميافام)
آقاي افشين آزيدهاك(آفاق-داملران)
آقاي مازيار اللهياري(رازك-ابوريحان)
آقاي بهروز فولادي(فارمازند-پسوك)